Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009. Idrettsstyret mener at en felles praksis i hele idretten best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen.


I Fredrikstad IF blir ordningen håndtert på følgende måte:


  1. Idrettslig leder/barneidrettsansvarlig/ungdomsrepresentant/den enkelte trener/oppmann søker politiattest. Ansvarlig for ordningen i FIF sørger for nødvendige vedlegg.
  2. Politiet sender attest til den enkelte og vedkommende viser attesten til den ansvarlige for ordningen i FIF.
  3. Attesten skal beholdes av den enkelte og FIF fører oversikt over alle som har godkjent attest.
  4. Ansvarlig for ordningen i FIF har taushetsplikt i forhold til eventuelle opplysninger på attestene.
  5. Ingen personer som ikke er skikket til å inneha verv eller til å være trener/oppmann for mindreårige eller utviklingshemmede vil være det i FIF.
Ansvarlig for ordningen i FIF:
Lise Helminsen barnogungdom@fredrikstadif.no

Varaansvarlig:
Bredo Glomsrød bredo.glomsrd@fredfiber.net 911 33 424Taushetsplikt

Idrettslagets ansvarlige representanter for ordningen har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Når den styreoppnevnte og vararepresentanten oppnevnes av styret som ansvarlige for håndteringen av ordningen med politiattester, må det i protokollen fra styremøtet fremkomme at de er innforstått med og anerkjenner at de er underlagt taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysningene de får kjennskap til. Det samme gjelder for styrets leder.

(Uavhengig av taushetsplikten har ansvarshavende imidlertid full anledning til å skriftlig nedtegne opplysninger om hvilke personer som på hvilket tidspunkt har fremvist politiattester uten anmerkning eller som har unnlatt å innlevere politiattest. Disse opplysningene må oppbevares på forsvarlig måte, som andre styredokumenter.)

Forskrift om strafferegistrering § 20 lyder:
"Offentlig tjenestemann eller annen person som får kjennskap til opplysninger fra de registre som er omhandlet i denne forskrift, plikter overfor uvedkommende å bevare taushet om de opplysninger han har fått kjennskap om."


Levert av IdrettenOnline