L O V      F O R


F R E D R I K S T A D     I D R E T T S F O R E N I N GS T I F T E T   04.09.1896.

 

                                               OMREDIGERT OG ENDRET                       12.11.1981

                                                           "                "          "                            20.11.1987

                                                           "                "          "                            21.11.1991

                                                           "                "          "                            20.11.2001

                                                           "                "          "                            27.05.2003

                                                           "                "          "                            07.02.2013

                                                           "                "          "                            11.02.2016

                                                           "                "          "                            09.02.2017

                                                           "                "          "                            05.12.2019 gyldig fra 01-01-2020

 


 

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 

 

§1  FORMÅL

Foreningens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komite (NIF).  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§2  ORGANISASJON

Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF) gjennom Østfold Idrettskrets, og er medlem av Norges Friidrettsforbund og de særforbund som foreningens årsmøte bestemmer. NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak skal følges. NIFs regelverk gjelder for foreningen uavhengig av hva som måtte stå i foreningens egen lov.

Foreningen har sete i Fredrikstad kommune og er medlem av Fredrikstad Idrettsråd.

§3  MEDLEMMER

For at en person skal opptas i foreningen må vedkommende:

 1. akseptere å overholde foreningens og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
 2. ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til foreningen og andre organisasjonsledd i NIF. 

Ved innmelding oppgis fødselsdato og bopel og eventuell epostadresse og mobiltelefonnummer, og om søkeren før har vært, eller er medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund. Opptak av nytt medlem skal straks føres inn i medlemsprotokollen. En søker kan ikke tas opp uten at de økonomiske forpliktelsene til foreningen og andre organisasjonsledd i NIF er ordnet. Styret skal godkjenne alle opptagelser av medlemmer.

Styret i foreningen kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt.  Klagen skal sendes til foreningens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Medlemskap i foreningen er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt.

Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og foreningens regelverk og vedtak. Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 

Foreningen kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i foreningen og skal strykes fra lagets medlemsliste. 

Styret i foreningen kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang

Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

Ved fratakelse av medlemskap kan foreningens vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til foreningens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.   Foreningens vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort. 

Foreningen plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale register i i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

§ 4  MEDLEMSKONTINGENT OG AVGIFTER

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i foreningens aktivitetstilbud. Videre skal alle utøvere i ungdomsidretten, fra 1. januar det året de fyller 13 år, betale lisens via Norges Friidrettsforbund på grunn av forsikringsdelen. 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 

§ 5  KJØNNSFORDELING

Foreningen skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

Idrettsstyret kan pålegge foreningen å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§ 6  GENERELLE REGLER OM STEMMERETT, VALGBARHET, FORSLAGSRETT MV.

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/ting, valgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av foreningen i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til foreningen. Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i foreningen: medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner.

Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiveten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes fordel.

Forslagsrett:

a)    Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i foreningen. 

b)    Styret i foreningen har forslagsrett til og på årsmøtet i foreningen 

c)    Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde

 

 

Møte- og talerett:

Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i foreningen. Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsoråde. Årsmøtet kan vedta å gi andre talerett innenfor angitte deler av møtet.

§ 7  STEMMERETT, VALGBARHET OG REPRESENTASJONSRETT FOR ARBEIDSTAKER OG OPPDRAGSTAKER

Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:
a) utfører lønnet arbeid for foreningen tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller
 b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra foreningen i løpet av et kalenderår.

En arbeidstaker i foreningen har ikke stemmerett på foreningens årsmøte, og er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i foreningen eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

En arbeidstaker i foreningen kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.

Bestemmelsen er ikke til hinder for at foreningen gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til foreningens styre.

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt. 

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§ 8       VALGBARHET OG REPRESENTASJONSRETT FOR ANDRE PERSONER MED TILKNYTNING TIL FORENINGEN

Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av foreningen som overstiger 1 G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen foreningen eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av foreningen. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning. 

 

§ 9       INHABILITET

En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i foreningen er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: 

a)    når vedkommende selv er part i saken, 

b)    når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken, 

c)    når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part, 

d)    når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken. 

Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i foreningen.

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete. 

Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. 

I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i foreningen. 

§ 10  VEDTAKSFØRHET, FLERTALLSKRAV OG PROTOKOLL

Styrer, komiteer og utvalg i foreningen er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. 

Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.

Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for foreningens medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

§ 11     TILLITSVALGTES REFUSJON AV UTGIFTER. GODTGJØRELSE

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. 

Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

III. ØKONOMI

§12  REGNSKAP, REVISJON, BUDSJETT

Foreningen er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom foreningen har daglig leder, skal også daglig leder undertegne.

Foreningen skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende:

a)      Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal omfatte hele foreningens aktivitet. Dersom foreningen er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet.

b)      Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse. 

c)      Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og foreningens art og omfang tilsier. 

d)      Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.

e)      Bankkonti skal være knyttet til foreningen, og skal disponeres av minimum to personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap.

Foreningen skal ha underslagsforsikring.

 

På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.

Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. 

§13  UTLÅN OG GARANTI

Foreningen kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

§14  ÅRSMØTE

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i januar/februar måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på foreningens internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på foreningens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. 

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer og/eller media til å være til stede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett.

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer som skal velges på årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om lovendring eller bestemmelser som ikke er oppført på sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av saklisten.

§14  LEDELSE AV ÅRSMØTET

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller valgt protokollfører behøver å være medlem. 

§15  ÅRSMØTETS OPPGAVER

Årsmøtet skal:

 • 1.       Godkjenne de stemmeberettigede
 • 2.       Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 • 3.       Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
 • 4.       Behandle årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 • 5.       Behandle foreningens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].
 • 6.       Behandle forslag og saker
 • 7.       Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
 • 8.       Vedta foreningens budsjett
 • 9.       Behandle foreningens organisasjonsplan
 • 10.    Velge:

a)    Styret bestående av       
1)    leder og nestleder

       2)    sekretær, kasserer, 7 styremedlemmer samt 3 vararepresentanter

       Det bør tilstrebes å ha kontinuitet i styret-

b)    Kontrollutvalg bestående av leder, medlem og ett varamedlem

c)    2 revisorer med 2 vararepresentanter

d)    representanter til Fredrikstad Idrettsråd

e)    representanter til ting i de organisasjoner foreningen er tilsluttet

f)    medlemmer, varamenn samt godkjenne revisor til foreningens fond i henhold til fondets vedtekter

g)    valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

h)    finanskomite

i)     medaljeråd

j)     husstyre (herav 1 fra styret)

k)    øvrige komiteer og utvalg

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv., og ved eventuelt skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

§16  STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET

Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre.  Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 

Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§17  EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte i foreningen innkalles av foreningens styre med minst 14 dagers varsel etter:

a) vedtak av foreningens styre eller årsmøtet,

b) vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller

c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av foreningens stemmeberettigete medlemmer.

Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på foreningens internettside eller annen forsvarlig måte og dette skal framgå av innkallingen.

Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

Ekstraordinært årsmøte i foreningen skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet. 

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§18  DISPOSISJONER AV VESENTLIG BETYDNING, EKSTRAORDINÆR KARAKTER ELLER BETYDELIG OMFANG

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til foreningens størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. 

 

§19  FREDRIKSTAD IDRETTSFORENINGS STYRE

Foreningen ledes og forpliktes av styret som representerer foreningen utad. Styret er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal blant annet:

 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters regelverk og vedtak
 2. Påse at foreningens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at foreningen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.
 3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver, herunder oppmenn, og utarbeide instruks for disse.
 4. Representere foreningen utad
 5. Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten
 6. Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.
 7. Etter evne søke å løse foreningens oppgaver (jfr. §1) ved treningsvirksomhet, stevneopplegg og på annen måte ivareta foreningens og medlemmenes interesser
 8. Utarbeide instruks for de enkelte styremedlemmers arbeidsoppgaver
 9. Avholde medlemsmøter når styret finner det nødvendig
 10. Foreta utmerkelser:

10.1   Foreningens fortjenestemedalje kan tildeles medlemmer som særlig har utmerket seg i foreningens arbeide, idrettslig eller administrativt. Utdelingen av fortjenestemedaljen foretas av styret, som må ha fattet enstemmig vedtak om dette etter enstemmig innstilling av medaljerådet.

10.2   Til æresmedlemmer kan utnevnes:

          a) Medlemmer som har gjort ekstraordinære idrettslige bragder

          b) Medlemmer som i en årrekke har nedlagt et helt ut uegennyttig arbeid for foreningen

          Utnevnelse av æresmedlemmer foretas etter enstemmig innstilling av medaljerådet og av styret

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller minst to av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§20  KONTROLLUTVALG

Kontrollutvalget har følgende oppgaver: 

a)    Påse at foreningens virksomhet drives i samsvar med foreningens og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

b)    Ha et særlig fokus på at foreningen har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer. 

c)    Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

d)    Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre foreningen har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.

e)    Utføre de oppgaver som fremgår av eventuell instruks vedtatt av styret.

Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver. 

 

§21  VALGKOMITE

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.

§22  GRUPPER/AVDELINGER

Foreningens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av foreningens organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9.

Dersom foreningens årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende: 

a)      Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen. 

b)      Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i foreningen. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist.

c)      Det årlige møtet skal: 

i.          Behandle regnskap.

ii.        Behandle gruppens årsberetning. 

iii.       Fastsette budsjett.

iv.        Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7.

v.         Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.

d)      Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.

e)      Grupper eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte foreningen uten fullmakt fra hovedstyret.

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 23  ALMINNELIGE DISIPLINÆRFORFØYNINGER, SANKSJONER ETTER KAMP- OG KONKURRANSEREGLER, STRAFFESAKER OG DOPINGSAKER

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

§24  LOVENDRING

Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent for foreningens medlemmer så snart de er vedtatt av styret.

Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i foreningen etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom foreningens regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av foreningen selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.  

§25  OPPLØSNING, SAMMENSLUTNING, UTMELDING OG ANNET OPPHØR

Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. Dersom foreningens årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er foreningen oppløst uten påfølgende årsmøte. Foreningen skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 14 dager før foreningens årsmøte behandler forslag om oppløsning.

Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av foreningen. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 24.

Ved utmelding tilfaller foreningens eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet opphør av foreningen tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at foreningen skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før foreningen holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken..


Levert av IdrettenOnline