Hva er Seniorlauget?

Som beskrevet i dets lover er Seniorlauget en sammenslutning av Fredrikstad Idrettsforenings eldre medlemmer. Dets formål er ved møter og på annen måte å søke vedlikeholdt interessen for FIF, å virke for foreningens trivsel og fremgang samt, i samarbeid med foreningens styre, å støtte den med råd og vink.

Som medlem av Lauget kan opptas medlemmer av FIF som har fylt 30 år og enten har vært medlem i 10 år eller har gjort seg særlig fortjent av foreningen. Innvotering av medlemmer skjer etter skriftlig søknad og vurdering.

Lauget ledes av et styre på 4 personer, nemlig leder, nestleder, sekretær og kasserer.

I løpet av året gjennomføres det normalt 6-7  medlemsmøter herav et årsmøte og et opptaksmøte med følge. I tillegg gjennomføres det årlig et bedriftsbesøk på våren, i juni en tradisjonell "Olympiade" hvor medlemmene får utfolde seg i sinnrike øvelser og en utflukt med følge tidlig på høsten.

Hva betyr Seniorlauget for hovedforeningen?
Dugnadsånd er et stikkord som har preget Seniorlaugets bidrag overfor hovedforeningen de seneste årene.
Lauget har tatt initiativ og stått i spissen for blant annet:
· Bygging av FIF-huset (innviet i februar 1979)

· Utvidelse og løpende vedlikehold av FIF-huset

· Utgivelsen av en jubileumsbok ved FIFs 100-års jubileum Utført av en oppnevnt redaksjonskomite.

· Fast banedekke på Lisleby (laugsmedlemmer i banekomiteen)

· Tungt engasjert i FIFs store, idrettslige arrangementer. Dels som sentrale medlemmer i hovedkomiteer og dels som stevnedommere og -funksjonærer. Brorparten av FIFs forbunds- og kretsdommere kommer fra Seniorlauget.

Den årlige Tinestafetten med opptil 3000 deltakere står Seniorlauget alene om.

I tillegg yter Seniorlauget økonomisk bistand til den sportslige stimulering og utvikling i FIF.

Seniorlaugets Honnør
"Seniorlaugets Honnør" er en pokal  som Seniorlauget innstiftet i 1949 for å stimulere interessen i foreningens ungdomsgrupper. Pokalen deles ut hvert år til en eller flere kandidater i ungdomsgruppa som er kvalifisert etter følgende vurderingskriterier:
- God treningsiver
- God konkurranseiver
- Allsidighet og kvalitet
- Oppførsel.

Seniorlauget i dag
Styret består av:
Leder Tore Bjørnetrø (909 40 738 - tore.bjornetro@gmail.com)

Nestleder Kjell Arne Johansen
Kasserer Jørgen Gurandsrud

Sekretær Arild Olav Rostad

Møtedatoer 2024 (planlagt)

23/1 årsmøte, 20/2 bedrift, 15/3 opptak, 23/4, 7/6 OL, 20/8, 17/9, 15/10, 12/11, 21/1-25 årsmøte, 14/3-25 opptak