Hva er Seniorlauget?

FIFs Seniorlaug ble stiftet 29. oktober 1932.
Som beskrevet i dets lover er Seniorlauget en sammenslutning av Fredrikstad Idrettsforenings eldre medlemmer. Dets formål er ved møter og på annen måte å søke vedlikeholdt interessen for FIF, å virke for foreningens trivsel og fremgang samt, i samarbeid med foreningens styre, å støtte den med råd og vink.

Som medlem av Lauget kan opptas medlemmer av FIF som har fylt 30 år og enten har vært medlem i 10 år eller har gjort seg særlig fortjent av foreningen. Innvotering av medlemmer skjer etter skriftlig søknad og krever ¾ flertall.

Lauget ledes av et styre på 4 personer, nemlig formann, nestformann, sekretær og kasserer.

I løpet av året gjennomføres det normalt 6 medlemsmøter herav et årsmøte og en julemarkering. I tillegg gjennomføres det årlig i juni en tradisjonell "Olympiade" hvor medlemmene får utfolde seg i sinnrike øvelser.

Hva betyr Seniorlauget for hovedforeningen?
Dugnadsånd er et stikkord som har preget Seniorlaugets bidrag overfor hovedforeningen de seneste årene.
Lauget har tatt initiativ og stått i spissen for blant annet:
· Bygging av FIF-huset (innviet i februar 1979)

· Utvidelse og løpende vedlikehold av FIF-huset

· Utgivelsen av en jubileumsbok ved FIFs 100-års jubileum Utført av en oppnevnt redaksjonskomite.

· Fast banedekke på Lisleby (laugsmedlemmer i banekomiteen)

· Tungt engasjert i FIFs store, idrettslige arrangementer. Dels som sentrale medlemmer i hovedkomiteer og dels som stevnedommere og -funksjonærer. Brorparten av FIFs forbunds- og kretsdommere kommer fra Seniorlauget.

Den årlige Tinestafetten med opptil 3000 deltakere står Seniorlauget alene om.

I tillegg yter Seniorlauget økonomisk bistand til den sportslige stimulering og utvikling i FIF.

Seniorlaugets Honnør
"Seniorlaugets Honnør" er en plakett som Seniorlauget innstiftet i 1949 for å stimulere interessen i foreningens ungdomsgrupper. Plaketten deles ut hvert år til en eller flere kandidater i ungdomsgruppa som er kvalifisert etter følgende vurderingskriterier:
- God treningsiver
- God konkurranseiver
- Allsidighet og kvalitet
- Oppførsel.

Seniorlauget i dag
Styret består av:

Formann Tore Bjørnetrø (909 40 738 - tore.bjornetro@gmail.com)
Nestformann Per V Norgård
Kasserer Jørgen Gurandsrud

Sekretær Arild Olav Rostad


Levert av IdrettenOnline