Torsdag 10. februar kl 1830 på FIF-huset.

Postet av Fredrikstad IF den 3. Feb 2022

Viser til innkalling.

Agenda med forslag (link)

1.Åpning v/FIFs leder Helge Sandvik

Velkommen             Godkjenning stemmeberettigede.
 Styret foreslår at innkalling og agenda godkjennes.
 Forretningsorden: taletid mm styres av dirigent.

2.Valg av dirigent og referent
 Valg av to til å undertegne protokollen

Styret foreslår: Tore Bjørnetrø som dirigent og Lars Erik Olsen som referent.

Parafister foreslås på årsmøtet.

3.Utdeling av premier og hedersbevisninger

Bestemannspremier m.fl                 Eventuelle gaver

4.Årsberetning

Styrets forslag til årsberetning (link) forventes lest – beretningen leses ikke under årsmøtet, men det åpnes for kommentarer under gjennomgang.

Styret foreslår: Årsmøtet godkjenner Fredrikstad IFs Årsberetning 2021.

5.Regnskap

a.Fondsregnskap

Fondsregnskapet (link) gjennomgås. Konklusjon av revisorberetning (link) leses.

Styret foreslår: Årsmøtet godkjenner Fondsregnskapet.

b.Foreningsregnskap

FIFs regnskap (link) gjennomgås. Kontrollutvalgets rapport (link). Konklusjon av revisorberetning leses.

Styret foreslår: Årsmøtet godkjenner FIFs regnskap for 2021. Overskuddet på kr. 260 314 overføres til kapitalkontoen.

Pause


 

 

6.Innkomne forslag

a.Målsetting 2022

Styret ønsker at årsmøtet diskuterer målsetting/oppgaver og har følgende forslag: 

Målsetting 2022

De viktigste fremtidsmål/oppgaver anser vi å være: 

Idrettslig skal FIF: 

Være blant de beste friidrettsforeningene i Norge ved å:

 • Ha et bredt og godt aktivitetstilbud til barn og ungdom
 • Legge til rette for gode trenings- og sosiale miljøer
 • Sikre rekrutteringen av utøvere av begge kjønn, barn, ungdom og seniorer innen alle friidrettsøvelser (inkl. Kappgang)
 • Arbeide aktivt for å beholde egne talenter
 • Etablere gode arbeidsforhold for ledere og trenere
 • Videreutvikle tilbudene for trim og idrettsmerketaking
 • Arbeide for bredest mulig samhandling med foreldre/foresatte.

Administrativt/Teknisk skal FIF: 

 • Søke på et større mesterskap med samarbeid av annen klubb
 • Utvikles som organisasjon 
 • Arbeide for Friidrettshall i Nedre Glomma
 • Være pådriver ovenfor kommunen for å få 

- nytt banedekke på Sentralidrettsanlegget
 - overbygd tribunedel på Sentralidrettsanlegget

 • Arbeide for utvidelse av parkeringsforholdene rundt FIF-huset. 
 • Arbeide for å skaffe ny hovedsponsor 

 

Kontrollutvalget mener de foreslåtte målsettinger vil være et godt utgangspunkt for Styret og FIF å arbeide etter i 2022.

Styret foreslår: Årsmøtet vedtar Målsettinger for FIF i 2022.

7.Fastsette kontingenter

Styret foreslår at kontingenten fortsetter med samme beløp som i 2021:

Kontingent 15 år og eldre 500.-

Kontingent under 15 år 400.-

Kontingent pensjonist/ufør 250.-

Familiekontingent 600.-

Støttemedlemskap 100.-

 

Kontrollutvalget mener videreføring av satser fra tidligere år er et godt forslag ut fra foreningens økonomi og planer, ref budsjettforslag.

Styret foreslår: Årsmøtet vedtar den foreslåtte kontingenten for 2022.

 

8.Budsjett

Budsjettgrunnlag (link) leges fram for å kunne sammenlikne med tidligere år. FIF bytter regnskapssystem og vil samtidig tilpasse regnskap og budsjett til idrettens kontoplan (link, men ikke årsmøtesak). Dette innebærer en liten justering av gruppering av regnskapsposter. 

Budsjettforslag (link).

Kontrollutvalget mener årsmøtet kan vedta et budsjett som ikke er i balanse med utgangspunkt i regnskap for 2021. Fremtidige budsjett bør gå i null.

Styret foreslår: Årsmøtet vedtar FIFs budsjett for 2022.

9.Bestemme foreningens organisasjon / Valg

Styrets forslag: Årsmøtet vedtar organisasjon ihht valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteens innstilling inklusiv styrets forslag til valgkomite (link).

Styret foreslår: Foreslåtte kandidater velges. Årsmøtet gir styret fullmakt til å utpeke tillitsvalgte der det ikke er kandidater etter årsmøtet.

10.Avslutning v/FIFs leder


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.