Torsdag 9. februar kl 1830 på FIF-huset.

Postet av Fredrikstad IF den 1. Feb 2023

Viser til innkalling (link)

Agenda med forslag (link)

1.Åpning v/FIFs leder Tore Bjørnetrø

Velkommen             Godkjenning stemmeberettigede.
 Styret foreslår at innkalling og agenda godkjennes.
 Forretningsorden: taletid mm styres av dirigent.

2.Valg av dirigent og referent
 Valg av to til å undertegne protokollen

Styret foreslår: Tore Bjørnetrø som dirigent og Lars Erik Olsen som referent.

Parafister foreslås på årsmøtet.

3.Utdeling av premier og hedersbevisninger

Bestemannspremier m.fl                 Eventuelle gaver

4.Årsberetning

Styrets forslag til årsberetning (link) forventes lest – beretningen leses ikke under årsmøtet, men det åpnes for kommentarer under gjennomgang. Innspill før årsmøtet er bedre enn under selve møtet dersom det oppdages feil.

Styret foreslår: Årsmøtet godkjenner Fredrikstad IFs Årsberetning 2021.

5.Regnskap

a.Fondsregnskap

Fondsregnskapet (link) gjennomgås. Konklusjon av revisorberetning (link) leses.

Styret foreslår: Årsmøtet godkjenner Fondsregnskapet.

b.Foreningsregnskap

FIFs regnskap (link) gjennomgås. Kontrollutvalgets beretning (link). Konklusjon av revisorberetning leses (link).

Styret foreslår: Årsmøtet godkjenner FIFs regnskap for 2022. Overskuddet på kr. 59 839,- overføres til kapitalkontoen.

Pause

6.Innkomne forslag

a.Målsetting 2023

Styret har utarbeidet Håndbok for Fredrikstad IF (link) og her ligger målsetting i punkt 2.4. Denne målsettingen er noe mer omfattende enn målsetting vedtatt på årsmøte 10. februar 2022. Styret planlegger en årlig gjennomgang av håndboken og eventuell mindre revidering av teksten. Fredrikstad IF forholder seg til håndbok vedtatt av styret. 

Kontrollutvalget mener at det bør presiseres og hva det menes med; «Verdibasert og bærekraftig sammfunnsaktør».

Styret foreslår: Årsmøtet tar ovenstående informasjon til etterretning og vedtar ikke spesifikke målsettinger for 2023.

b.Vedtektsendring FIFs Fond

Fondsutvalgets sammensetning endres fra 3 medlemmer med personlige varamedlemmer til 3 medlemmer og 1-2 varamedlemmer. Medlemmene velges fortsatt for 3 år, mens varamedlemmene velges for 1 år.

Styret foreslår at årsmøtet vedtar endringen – nye vedtekter (link) hvis vedtatt.

7.Fastsette kontingenter

Styret foreslår at kontingenten for 2024 fortsetter med samme beløp som i 2023:

Kontingent 15 år og eldre 500.-

Kontingent under 15 år 400.-

Kontingent pensjonist/ufør 250.-

Familiekontingent 600.-

Støttemedlemskap 100.-

Kontrollutvalget er enig med styret at kontingenten forblir uendret for 2024. Vi mener det er viktig å beholde en så lav kontingent som mulig og at dette ikke går ut over aktiviteten i foreningen.

Styret foreslår: Årsmøtet vedtar den foreslåtte kontingenten for 2024.

8.Budsjett

Budsjettforslag (link).

Kontrollutvalget mener at underskuddet som fremkommer i budsjettet for 2023 må dekkes opp av midler fra kapitalkonto. Dette bør fremkomme i budsjett.

Styret foreslår: Årsmøtet vedtar FIFs budsjett for 2022.

9.Bestemme foreningens organisasjon / Valg

Styrets forslag: Årsmøtet vedtar organisasjon ihht Håndbok for FIF (link) punkt 3.1 og valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteens innstilling inklusiv styrets forslag til valgkomite (link).

Styret foreslår: Foreslåtte kandidater velges. Årsmøtet gir styret fullmakt til å utpeke tillitsvalgte der det ikke er kandidater etter årsmøtet.

10.Avslutning v/FIFs leder


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.